Εταιρία REVOIL ΜΟΝ. ΙΚΕ

Η εταιρία REVOIL Σταθμοί Εξυπηρέτησης Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. αποτελεί θυγατρική εταιρία της REVOIL Α.Ε.Ε.Π. και έχει ως αντικείμενο τη λειτουργία Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων στο νησί της Χίου.

Ισολογισμοί - Δημοσιεύσεις

Στοιχεία Εταιρίας

Επωνυμία REVOIL ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

Διακριτικός Τίτλος REVOIL ΜΟΝ. ΙΚΕ

Α.Φ.Μ. 801441653

Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Αριθμός ΓΕΜΗ 156914901000

Εταιρικό Κεφάλαιο 70.000 ευρώ

Διεύθυνση Καποδιστρίου 5 , Βάρη Αττικής

Μοναδική Εταίρος REVOIL Α.Ε.Ε.Π.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8976000

Email επικοινωνίας revoilchiosike@revoilike.gr

Διαχειριστές - Εκπρόσωποι ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΤΟΚΑΣ